Koronaberedskap 24/7

På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi er i med koronaviruset, har vi koronaberedskap som er bemannet 24/7.

Spredningen av koronaviruset, WHO’s anbefalinger og de nasjonale myndighetenes tiltak for å begrense videre spredning har vist seg å ha en svært negativ effekt på verdensøkonomien. Dette vil sannsynligvis få betydning for din bedrift, dine kontrakter, låneavtaler, leveranser, betalingsforpliktelser og ikke minst forholdet til de ansatte. Dette reiser en rekke juridiske utfordringer. Utfallet for din bedrift vil avhenge av en konkret vurdering.

Virussituasjonen og myndighetens tiltak kan under visse omstendigheter frita partene fra sine forpliktelser eller gi grunnlag for utsettelse. Det er imidlertid ikke noen automatikk i dette.

En rekke faktorer kan være avgjørende, slik som avtalens ordlyd, tidspunktet for inngåelsen av avtalen, partenes kunnskap om situasjonen når avtalen ble inngått og hva partene med rimelighet har gjort for å legge alternative planer. Det handler også om god kommunikasjon med dine samarbeidspartnere og ansatte, samt hvilke tiltak bedriften har iverksatt. Selv om vurderingen har likhetstrekk fra bransje til bransje og fra sektor til sektor vil den ikke nødvendigvis falle likt ut.

Les våre bransjespesifikke nyheter og kommentarer vedrørende korona-pandemien under: