Departementet åpner for unntak fra krav om fysiske styremøter og generalforsamlinger

M&A

I tidligere nyhetsbrev har vi skrevet om aksjelovgivningens regler om krav til og unntak fra reglene om avholdelse av fysiske møter i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå varslet at de vil åpne for at blant annet allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper kan få et midlertidig unntak fra krav om fysiske møter der dette gjelder, slik at møtene kan gjennomføres digitalt.

Som gjennomgått i tidligere nyhetsbrev har selskapene innenfor gjeldende lovgivning i stor grad mulighet for å tilpasse seg denne ekstraordinære situasjonen ved å ta i bruk elektroniske hjelpemidler, forhåndsavstemming og fullmakter. Departementet varsler nå at slike muligheter vil bli ytterligere utvidet når de nye reglene er på plass.

Regjeringen fremmet den 18. mars forslag til «Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)». Bestemmelsene om unntak fra krav til fysisk møte mv vil bli fastsatt med hjemmel i koronaloven.

Forslaget er nærmere omtalt i Prop. 56 L (2019-2020) punkt 3.7. Departementet nevner selskapsloven, aksjeselskapslovene, finansforetaksloven, revisorloven, regnskapsloven, eierseksjonsloven, burettslagslova, statsforetaksloven og helseforetaksloven samt partiloven som lover det kan være aktuelt å gjøre unntak fra.

Proposisjonen nevner særskilt at det kan være aktuelt med for eksempel fristutsettelser og økt bruk av fjernmøteteknologi, og at hensynet til å opprettholde effektiv drift i samfunnskritiske virksomheter kan tilsi midlertidige forenklinger i sammenslutningenes kompetansebestemmelser.