Hvordan påvirker koronaviruset arbeidsforhold til sjøs?

Koronasituasjonen fører med seg nye utfordringer og problemstillinger for mange arbeidsgivere - også for arbeidsforhold til sjøs. Hvilke særlige driftsutfordringer møter rederiene med hensyn til håndtering av sitt mannskap i denne situasjonen?

Forfattet av: Senioradvokat Maria Elena Kvalen og advokatfullmektig Malin Stenseth 

Forebygging av smitte - Nye retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap

Som ledd i den nasjonale dugnaden for å forhindre videre spredning av koronaviruset er det viktig å bevisstgjøre mannskap om risikoen for smittespredning, samt sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig med såpe og desinfeksjonsmidler om bord. 

I samråd med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har Sjøfartsdirektoratet også utarbeidet egne retningslinjer for å sikre at mannskapsskifter i norske havner skjer i samsvar med smitteverntiltak. Du kan lese mer om dette her.

Kan mistenkt eller bekreftet smittet mannskap nektes påmønstring?

Dersom en av mannskapet har fått påvist eller testes for koronavirus må vedkommende isoleres. Dette innebærer at vedkommende ikke kan gå ut, og selvsagt heller ikke gå om bord.

For mannskap som ikke har fått påvist smitte av koronavirus, men som har symptomer og mistenkes smittet, må spørsmålet om vedkommende kan nektes påmønstring vurderes i lys av arbeidsgivers styringsrett. Les om arbeidsgivers styringsrett her.

På skip er det skipsfører som har det øverste ansvaret om bord, og skipsfører kan i medhold av styringsretten instruere sitt mannskap. Tidligere fant man uttrykk for dette i sjømannsloven, der det fremgikk at enhver om bord plikter å utføre det arbeid som “skipsføreren finner nødvendig for de ombordværendes og skipets sikkerhet”.

Det følger av skipssikkerhetsloven at den som har sitt arbeid om bord må være fysisk og psykisk skikket til tjeneste og ikke utgjøre en fare for andre om bord. Dersom noen i mannskapet viser luftveissymptomer, men likevel krever å få komme om bord, kan skipsfører benytte styringsretten til å nekte påmønstring. Slik instruks fra skipsfører vil også være i samsvar med råd fra Folkehelseinstituttet. Alternativt vil vedkommende kunne pålegges legeundersøkelse før påmønstring i tråd med reglene i skipssikkerhetsloven.

Merk at rederiet i utgangspunktet vil ha plikt til å utbetale lønn/lott/hyre til mannskap som nektes å komme om bord. Dersom vedkommende er sykemeldt, gjelder regler for utbetaling av sykepenger. Vær oppmerksom på at reglene om sykepenger, deriblant lengden på arbeidsgiverperioden, etter planen skal vedtas endret innen kort tid.

Plikter ved mistenkt eller bekreftet smitte om bord

Skipsarbeidsloven pålegger rederiet en omsorgsplikt for sitt mannskap. Ved sykdom om bord skal rederiet sørge for forsvarlig sykepleie, herunder legehjelp om bord. Denne omsorgsplikten gjelder uavhengig av om vedkommende er bekreftet smittet av koronaviruset.

Skipsfører skal i henhold til IHR-forskriften også varsle om utbrudd eller mistanke om utbrudd av koronavirus om bord. Dette fordi koronaviruset må sies å ha status som en helsetrussel på tvers av landegrenser som kan kreve en internasjonalt koordinert bekjemping.

Varsel skal gis til kontrollsentralen, tollvesenet eller Kystverket. Folkehelseinstituttet er nasjonalt kontaktpunkt for Internasjonalt helsereglement (IHR), og vi anbefaler både rederi og kaptein å følge de til enhver tid oppdaterte råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Betydningen av lokal karantene

Flere kommuner har innført lokale karanteneregler, noe som vil kunne vanskeliggjøre den operasjonelle driften for fartøy som seiler langs hele kysten.

Til tross for lokale karanteneregler har Helse- og omsorgsdepartementet uttalt at reglene ikke må forhindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner forflytter seg over kommunegrensene.

Som kritiske samfunnsfunksjoner regnes blant annet:

  • Førere og annet personell som utfører gods- og persontransport med skip.
  • Mannskapsmedlemmer på skip og rigger knyttet til transport og olje- og gassproduksjon.
  • Ansatte i rederier og skipsfartsnæringen med vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde operative logistikk-kjeder og energiproduksjon.

For mannskap på fiskefartøy som ilegges karantene, har Helsedirektoratet i et brev til Fiskebåt opplyst at mannskapet kan avtjene karantenen om bord. Vedkommende må være symptomfri ved påmønstring, og nærkontakt skal  unngås.

Kan rederiet pålegge mannskap karantene eller permisjon?

Rederiet kan i utgangspunktet ikke ensidig pålegge mannskap hjemmekarantene eller ulønnet permisjon.

Dersom mannskap som ikke er pålagt karantene av myndighetene nektes å komme om bord, vil rederiet som utgangspunkt ha plikt til å utbetale lønn/lott/hyre.

*****

Ved behov for permittering anbefaler vi at du leser våre artikkel om dette temaet.