Forslag om unntak fra krav om fysiske styremøter og generalforsamlinger mv.

M&A

Med hjemmel i koronaloven har nærings- og fiskeridepartementet nå fremmet forslag om forskrift om unntak fra reglene om fysiske styremøter og generalforsamlinger i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Forskriften som omtales i dette nyhetsbrevet er vedtatt, se nærmere om dette her.

Forslagets høringsfrist utløper allerede tirsdag 24. mars kl. 20:00, og det må påregnes at forskriften vedtas og trer i kraft straks deretter. koronaloven vil i første omgang gjelde for én måned fra ikrafttredelse. Forskriftene skal gjelde like lenge som koronaloven gjelder.

Formålet er å sørge for at styremøter, generalforsamlinger og møter i andre selskapsorganer kan avvikles uten fysiske møter i samsvar med gjeldende restriksjoner og pålegg fra helsemyndighetene.

Generalforsamling

Forslaget innebærer at det nå gjøres unntak fra de regler som gjelder i aksje -og allmennaksjeloven for avvikling av generalforsamling som fysisk møte. Etter forslaget skal styret kunne beslutte avholdelse av generalforsamling uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon – eller videomøte eller på annen betryggende måte. Vilkårene for dette er at:

  • samtlige aksjeeiere kan delta og stemme; og
  • deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte.

Etter aksjelovene kan vedtektene tillate forhåndsstemmer. Forslaget åpner for bruk av forhåndsstemmer uten at dette er fastsatt i vedtektene.

Styret skal også sørge for at revisor, daglig leder, styrets leder og andre som har rett eller plikt til å delta på generalforsamlingen, skal kunne delta uten å være fysisk til stede. 

Styremøter

Etter aksjelovene er det opp til styrets leder å avgjøre behandlingsformen for styrets møter, likevel slik at styremedlemmer og daglig leder har rett til å kreve fysisk møte, og at det for allmennaksjeselskaper er krav om fysisk møte ved behandling av årsregnskap og årsberetning. 

Forslaget innebærer at alle styremøter skal kunne avholdes uten fysisk møte (telefon, video, skriftlig eller på annen betryggende måte), og at nevnte rett til å kreve fysisk møte ikke vil gjelde.

Dersom det avholdes fysisk møte, kan styremedlemmer, daglig leder, revisor og andre som har rett eller plikt til å delta i styremøte, kreve å få delta uten å være fysisk til stede.

Andre selskapsorganer

Bestemmelsene om unntak fra krav til fysisk styremøte foreslås å gi tilsvarende anvendelse for bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer så langt det passer.

Styrets årlige møte med revisor skal også kunne avholdes uten fysisk møte.


Selskapsloven, stiftelsesloven, samvirkelova og finansforetak

Forslag til unntak fra reglene i aksjeloven skal gjelde tilsvarende for finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Det foreslås egne forskrifter til selskapsloven, stiftelsesloven og samvirkelova som skal unnta krav til fysisk møte for styremøte, selskapsmøte, generalforsamlinger og andre selskapsorganer etter nevnte lover. Aksjelovene åpner allerede for at møteprotokoller kan signeres ved bruk av elektronisk signatur. Departementet foreslår at det også åpnes for dette i selskapsloven, samvirkeloven og stiftelsesloven.

Utsatt frist for avholdelse av generalforsamlingen?

Forslag til nye forskrifter er første tiltak og ifølge departementet viktig for at det skal være mulig å ferdigstille behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen. Det gjenstår å se hvor lenge koronaloven vil gjelde ut over én måned fra ikrafttredelse. Det er også kjent at Revisorforeningen har anmodet departementet om å utsette fristen for avholdelse av årets generalforsamlinger fra 30. juni til 30. september.