Regjeringen ønsker å reversere kravet om funksjonelt skille

I dag kunngjorde olje- og energiminister Terje Aasland at regjeringen ønsker å endre energiloven slik at kravet om funksjonelt skille kun skal gjelde for energiselskaper med flere enn 100 000 nettkunder. Dette tilsvarer kravet som gjaldt fra 2006 til 2021. Alt tyder derfor på at det vil bli en ny omkamp og høringsrunde om hvilke nettselskap som skal bli underlagt kravet om funksjonelt skille.

Hva er funksjonelt skille?

Kravet til funksjonelt skille innebærer at personer i ledelsen i et nettselskap ikke kan delta i ledelsen i selskap i konsernet som driver annen virksomhet. Morselskap eller kontrollerende eier skal heller ikke kunne gi instrukser til nettselskapet om den daglige driften eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller oppgradering av nettet (jf. energiloven § 4-7 annet ledd). Kravet til funksjonelt skille må ses i sammenheng med kravet til selskapsmessig skille (jf. energiloven § 4-6), som i hovedsak innebærer at nettvirksomheten skal skilles ut i egne selskaper som ikke driver med annen virksomhet enn nettvirksomhet. I dag gjelder kravet om selskapsmessig skille for alle nettselskap i et integrert foretak. Kravet om funksjonelt skille gjelder for nettselskap med over 10 000 nettkunder, en lovendring som trådte i kraft 12. mars 2021.

Den politiske prosessen om funksjonelt skille har vært lang, og grensen for hvilke nettselskaper som omfattes av kravet har variert fra alle nettselskaper til nettselskaper med 10 000, 30 000 og 100 000 nettkunder. Nå foreslås det altså at grensen igjen skal settes til 100 000 nettkunder, som er det samme som gjelder i EU.

Forslag til lovendring – ny høringsrunde

Ifølge kunngjøringen jobber Olje- og energidepartementet (OED) nå med et forslag til lovendring hvor terskelen endres fra 10 000 nettkunder til 100 000 nettkunder. Lovforslaget vil sendes på høring etter sommeren 2022.

Olje- og energiministeren begrunner lovforslaget med at kravet om funksjonelt skille er kostnadsdrivende og til hinder for at energikonsern kan organisere seg som de selv ønsker. I tillegg begrunnes det i at Norges krav ikke bør være strengere enn i EU på dette området og at lovendringen bidrar til at energikonsernene kan utnytte kompetansen i selskapet på en enda mer effektiv måte.

Ifølge avbruddsstatistikk fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) for 2021 er det kun 7 nettselskaper i Norge som har flere enn 100 000 nettkunder. En lovendring vil innebære at kun 7 nettselskaper blir underlagt kravet om funksjonelt skille, i motsetning til ca. 40 nettselskaper som omfattes av loven i dag.