Hva bør du huske å spørre om i ansettelsesprosessen?

Ansettelsesprosesser er krevende, og på grunn av det sterke oppsigelsesvernet for ansatte kan feilansettelser være kostbare. I mars 2021 ble det avsagt en dom i Høyesterett som gir arbeidsgivere en påminnelse om at man selv må være i førersetet når det kommer til å innhente informasjon fra jobbsøkere.

Forfattere: Maria Elena Kvalen og Ellen A. Gooderham

Servitørdommen

Saken som gikk for Høyesterett, gjaldt en servitør ved en eksklusiv restaurant i Oslo som fikk oppsigelse i prøvetiden. Arbeidsmiljøloven gir egne regler for oppsigelse i prøvetid. Les mer om oppsigelse i prøvetid og fremgangsmåte ved oppsigelse her og her.

Oppsigelsen av servitøren var begrunnet i manglende pålitelighet fordi han hadde holdt tilbake opplysninger ved ansettelsen. Nærmere bestemt hadde servitøren ikke opplyst om at han nylig, og bare etter noen ukers ansettelse, var blitt avskjediget fra servitørstilling ved en annen eksklusiv restaurant på grunn av trusler og samarbeidsproblemer. Han hadde heller ikke opplyst om sitt siste ansettelsesforhold i CV og søknadspapirer. Tvert imot hadde han opplyst om at han de siste to årene hadde drevet med noe privat som ikke var relevant for servitørjobben, og viste derfor til referanser fra mer enn to år tilbake.

Ny arbeidsgiver ble kjent med det tidligere ansettelsesforholdet ved en tilfeldighet da de ansatte en annen medarbeider fra samme restaurant om lag en måned senere. Etter å ha mottatt utfyllende opplysninger direkte fra restauranten om bakgrunnen for avskjeden, besluttet arbeidsgiver å gi servitøren oppsigelse før utløp av prøvetiden.

Oppsigelsen av servitøren ble etter en konkret vurdering kjent ugyldig av Høyesterett. Samlet sett var ikke opplysningssvikten graverende nok til at det ga tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse. I sin vurdering av spørsmålet om oppsigelse la også Høyesterett vekt på at grunnlaget for avskjed hos tidligere arbeidsgiver var omtvistet og at det ikke hadde vært noe å si på pålitelighet eller arbeidsprestasjoner hos ny arbeidsgiver.

Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt i prøvetiden som følge av tilbakehold av opplysninger i ansettelsesprosessen?

Så hva sier Høyesterett om adgangen til å si opp en ansatt i prøvetid som følge av tilbakeholdt informasjon i ansettelsesprosessen? Har en arbeidssøker plikt til å informere om sin siste arbeidsplass og eventuelle konflikter der? Og hvilken betydning har det om arbeidssøkere gir misvisende opplysninger om hva vedkommende har drevet med tidligere?

Hovedpunktene kan oppsummeres på følgende måte:

 • Tilbakeholdt informasjon i ansettelsesprosesser er ikke i seg selv tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse i prøvetid, selv om de tilbakeholdte opplysningene er både relevante og vesentlige for ansettelsesvurderingen.
 • En arbeidssøker har lov til å fremstille seg selv i best mulig lys for en potensiell ny arbeidsgiver, også for å få en reell ny sjanse i arbeidslivet.
 • Tilbakeholdet av opplysninger må anses som klart illojalt av arbeidstaker for å kunne gi grunnlag for oppsigelse.
 • Dersom en arbeidssøker på direkte spørsmål bevisst gir uriktig informasjon om forhold av betydning for ansettelsen, vil arbeidsgiver kunne ha grunnlag for å gå fra ansettelsesavtalen før tiltredelse eller til oppsigelse etter tiltredelse.

Hva kan vi ta med oss videre?

Høyesterett er helt tydelige på at arbeidsgiver selv har et hovedansvar for å avklare relevant informasjon hos arbeidssøkere. Husk derfor på følgende i ansettelsesprosesser:

 • Vær tydelig allerede i stillingsannonser på hvilken kompetanse, kvalifikasjoner og egenskaper som er forventet i stillingen.
 • Spør om «hull» i CV og bakgrunnen for disse.
 • Avklar om det er arbeidsforhold eller annen erfaring som ikke fremkommer av søknadspapirene
 • Spør om eventuelle konflikter og samarbeidsutfordringer i tidligere arbeidsforhold dersom dette er informasjon du mener har betydning for eventuell ansettelse.
 • Vær grundig i referansesjekk og etterspør eventuelt flere referanser.
 • Dokumenter den informasjon arbeidssøker gir, også informasjon som gis muntlig.
 • Husk at det er lovbestemte grenser for hvilken informasjon som kan innhentes om en arbeidssøker, for eksempel i Likestillings- og diskrimineringsloven.

Dersom du er usikker på prosessen anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. SANDS sitt arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere i ansettelses- og oppsigelsesprosesser. Ta gjerne kontakt med oss.