73 av 113 nettselskap slipper krav om funksjonelt skille

2. april 2020 sendte Olje- og energidepartementet (OED) ut forslag om at kravet til funksjonelt skille kun skal gjelde for nettselskap som har flere enn 10 000 nettkunder. Dette betyr at 73 av 113 nettselskap ikke vil bli underlagt krav om funksjonelt skille. Høringsfristen er 1. juli 2020. Tidligere har OED uttalt at de utfordringene som oppstår for kraftselskaper som en konsekvens av korona-pandemien etter omstendighetene kan gi grunnlag for tidsbegrenset utsettelse fra kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille.

Hva er funksjonelt skille?

Kravet til funksjonelt skille innebærer at personer i ledelsen i et nettselskap ikke kan delta i ledelsen i selskap i konsernet som driver annen virksomhet. Morselskap eller kontrollerende eier skal heller ikke kunne gi instrukser til nettselskapet om den daglige driften eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller oppgradering av nettet (jf. energiloven § 4-7 annet ledd). Kravet til funksjonelt skille må ses i sammenheng med kravet til selskapsmessig skille, som i hovedsak innebærer at nettvirksomheten skal skilles ut i egne selskaper som ikke driver med annen virksomhet enn nettvirksomhet. I dag gjelder kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskap med over 100 000 nettkunder. Ved lovendring av 27. mai 2016 nr. 18 ble kravene skjerpet til å gjelde for alle nettselskap i et integrert foretak med virkning fra og med 1. januar 2021. Høringsnotatet av 2. april 2020 innebærer altså en endring i forhold til tidligere vedtatt lov ved at kravet om funksjonelt skille kun skal gjelde nettselskap som har flere enn 10 000 nettkunder.

Dette betyr endringsforslaget

OED tar sikte på at den foreslåtte endringen trer i kraft 1. januar 2021. Endringsforslaget betyr at det ikke vil være krav om uavhengighet mellom nettselskapet og morselskapet/kontrollerende eier for nettselskap som har 10 000 eller færre nettkunder. Videre bidrar høringsnotatet til en viktig avklaring ved at OED uttaler at det med nettkunder menes både fysiske og juridiske personer, det vil si unike personnumre og organisasjonsnumre registrert som kunder i et nettselskap. En kunde kan ha flere målepunkt i samme nettselskap, og som eksempel nevner OED at en privatperson kan ha hus og hytte i samme nett og at en næringskunde kan organiseres slik at ett selskap er strømkunde på vegne av flere filialer.

Det er ca. 40 nettselskaper i Norge som har flere enn 10 000 nettkunder, og som vil være omfattet av funksjonelt skille dersom lovendringen blir vedtatt. De resterende 73 nettselskapene vil ikke lenger omfattes av kravet, selv om de er det i henhold til gjeldende lovvedtak. Samtlige nettselskap vil fortsatt bli underlagt kravet om selskapsmessig skille fra 1. januar 2021.

OED åpner for utsettelse av funksjonelt skille grunnet korona-pandemien

For å tilpasse seg de nye kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille vil det ofte være nødvendig å igangsette omfattende strategi- og endringsprosesser, hvilket kan innebære gjennomføring av tiltak som omorganiseringer/konsernetableringer eller salg av virksomheter. Slike endringsprosesser vil kunne være krevende som følge av at ressurser på grunn av korona-pandemien allokeres for å opprettholde samfunnskritisk infrastruktur.

Ved brev av 31. mars 2020 ba derfor Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene OED om å være imøtekommende når de vurderer søknader fra de selskapene som ber om en utsettelse av fristen for selskapsmessig- og funksjonelt skille som følge av korona-pandemien. Ved brev av 6. april 2020 uttrykte OED forståelse for at det kan være vanskelig å gjennomføre selskapsmessig og funksjonelt skille under de rådende omstendighetene. OED viste til at det i de vedtatte bestemmelsene i energiloven §§ 4-6 og 4-7 finnes en dispensasjonsadgang for «særlige tilfeller», og at utfordringer som oppstår som en konsekvens av pandemien etter omstendighetene kan representere et slikt tilfelle. OED ga imidlertid ikke en generell utsettelse og kraftselskapene må gjøre det de kan for å oppfylle kravene innen fristen. Departementet legger videre til grunn at det først og fremst er aktuelt å gi tidsbegrensede dispensasjoner. Svaret fra OED kan likevel anses som en klargjøring av hva som vil kunne være «særlige tilfeller».

Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsene i energiloven §§ 4-6 og 4-7 at søknader om dispensasjon fra kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille kan avgjøres med endelig virkning før de nye kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille trer i kraft 1. januar 2021. Dersom et nettselskap allerede nå vurderer det slik at korona-pandemien eller andre forhold vil kunne gjøre det utfordrende å oppfylle kravene til selskapsmessig og eventuelt funksjonelt skille innen 1. januar 2021, vil det kunne være hensiktsmessig å orientere OED og eventuelt Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Link til OED sitt høringsnotat er tilgjengelig her.

***